Оберіть розділи по яким бажаєте отримувати розсилку
Новини
Інвестиції
Іпотека
Заощадження
Кредит
Пенсії
Поради та інструменти
Шахрайство та злочинність
Види шахрайства
Порядок дій у випадку шахрайства
Уникнення шахрайства
Корисна інформація
Дітям
Для тих, хто потрапив в біду
Малому та середньому бізнесу
Молоді та сім'ям
Пенсіонерам
Фінансова грамотність
Фінграмотність Гра
OK
відміна
Медіатека
(044) 300-10-15

безкоштовно зі стаціонарних
телефонів по Україні

09.08.2022

98% УКРАЇНЦІВ ХОЧУТЬ ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА І БОРОТИСЯ З КОРУПЦІЄЮ

Інформація

Ускладнення відносин між клієнтами та банками

ui_articles2_20140326_102219_1395822139.jpg

Головною умовою роботи банку з клієнтами завжди була й лишається постійна увага до їхніх проблем і шановливе ставлення до кожного з них, високо­якісне обслуговування, націленість на тривале взаємовигідне співробітництво, проведення спільного фінансового пла­нування з метою досягнення клієнтом бізнес-цілей.

Багато теоретиків в свій час проводили дослідження, присвячені відносинам між банком та його клієнтами і партнерами. Серед них треба виділити роботи: О.І Барановського, О.В. Васюренко, С.В. Глущенко та інших.

Одним із способів комплексного розв'язання фінансових проблем клієнта є відкриття відділень банку безпосередньо на території підприємств — клієнтів банку, розробка фахівцями банку комплексного пакету обслуговування з урахуванням спе­цифіки, побажань і пропозицій того чи іншого корпоративного клієнта, виїзд працівників банку до клієнтів з презентаціями нових банківських продуктів і по­слуг, проведення спільних рекламних і благодійних акцій. Крім того, клієнт має можливість уникнути проблем з виплатою заробітної плати, реалізацією товарів і послуг підприємства за готівку, з інкасацією, перевезенням готівки, розрахунко­во-касовим обслуговуванням тощо.

Пріоритетним напрямом клієнтської політики банку завжди було встановлен­ня довгострокових і взаємовигідних відносин з клієнтами та партнерами банку, що забезпечується постійною увагою до їхніх потреб, розширенням спектра бан­ківських послуг, що надаються у банку, поліпшенням їх якості. Це відбивається на результативності роботи банку. Важливо, щоб серед клієнтів чітко формувався імідж банку як надійного фі­нансового партнера у будь-якій сфері бізнесу. Про правильність клієнтської по­літики свідчить постійне розширення кола клієнтів та підвищення їх ділової активності.

Важливим є постійний особистий контакт із клієнтом та індивідуальний підхід у роботі з ним, поточний моніторинг діяльності клієнта з метою планування взаємовигідної співпраці, з'ясування його поточних потреб для повнішого та якіснішого задоволення їх, а також визначення потреби в упровадженні нових видів послуг.

Самостійним питанням стає формування потреб клієнта шляхом надання найповнішої достовірної інформації про послуги банку, сприяння налагодженню зв'язків між клієнтами банку. Зараз значну роль відіграє вміле ділове листування з клієнтами з урахуванням їх корпоративних особливостей, формування пропозицій щодо внесення змін у тари­фи та процедури банку. У розв'язанні цих проблем ключове місце посідатиме менеджер. Інститут персональних менеджерів набуватиме подальшого розвитку. Індивідуальне супроводження бізнесу клієнта кваліфікованим менеджером у поєднанні з гнучкою тарифною політикою забезпечить клієнту підвищення ефективності його діяльності, застосування фінансових інструментів.

Перспективним напрямом роботи банку й надалі лишатиметься робота з фізичними особами. Результатом розширення спектра роздрібних банківських по­слуг і продуктів та індикатором довіри до банку є істотне збільшення клієнтів фі­зичних осіб. Стати ближчими до клієнтів, відшукати нові можливості проведення ефек­тивної діяльності, успішної реалізації банківських продуктів і послуг – це прі­оритети банку у поєднанні із розширенням географії розташування своїх уста­нов.

Під час роботи в регіонах має враховуватися специфіка й інтереси кожного міста, районного центру, де відкриваються установи банку, налагоджується спів­робітництво з місцевою владою. В результаті виграють обидві сторони: банк за­лучає до співпраці нових клієнтів, ефективно розміщує фінансові ресурси, а для муніципалітету банк – надійний та авторитетний партнер, який допомагає не тільки реалізовувати бізнес-проекти, а й розвивати соці­альну інфраструктуру регіону, зміцнювати промисловість, підприємництво, ство­рювати нові робочі місця тощо.

Особливу увагу менеджмент банку має приділяти розвитку й поліпшенню конкурентних властивостей пропонованих послуг і продуктів, розширенню мережі філій, зваженій ціновій політиці і конкурентоспроможним тарифам, впровадженню програм комплексного обслуговування клієнтів, нових технологій (системи дистанційного обслуговування та інтернет-банкінгу).

Подальшого розвитку мають набути кредитні програми для юридичних осіб і населення. Основним напрямом кредитування має стати надання позичок для розвитку виробничих потужностей підприємств, створення нових робочих місць, підтримки вітчизняного товаровиробника, модернізації комуналь­ного господарства, закупівлі міського транспорту, розвитку експортного потенці­алу країни. Слід активно розвивати кредитування населення на придбання товарів тривалого користування, автомобілів, будівництво, купівлю житла як на первинному, так і на вторинному ринках нерухомості, здобуття освіти.

Активна діяльність, спрямована на розвиток банківських продуктів, надає можливість нарощувати обсяги доходів в цілому по банку, значно збільшити кількість клієнтів і зміцнити імідж банку як потужної універсальної банківської установи. У роботі з клієнтами є лише один ключ до успіху – довіра з боку людей і сумлінне виконання банком своїх обов'язків.

Отже, розглянувши всі важливі аспекти цієї проблеми, можна дійти висновку, що підґрунтям банківської діяльності є вибір такої структури банківського капіталу, яка з найменшими витратами банківських ресурсів сприятиме підтриманню стабіль­ного рівня дивідендів і доходів, а також репутації комерційного банку на рівні, достатньому для залучення ним необхідних грошових ресурсів на вигідних умо­вах.

Актуальні новини